Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu.


Teoretyczne podstawy podejścia wg. którego pracujemy tworzy psycho-bio-społeczny model uzależnienia i zawarta w nim koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia opracowana przez IPZiT. Ze względu na rozległość i złożoność problemów osoby uzależnionej system udzielania jej pomocy obejmuje wiele elementów. Związane jest to z dążeniem do osiągania kilku różnych celów praktycznych.

Należą do nich:

 • zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji
 • zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych
 • zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia usuwanie zaburzeń somatycznych i psychicznych

Zadania terapeutyczne określone są w sposób zróżnicowany dla poszczególnych etapów pracy psychoterapeutycznej


Program obejmuje:

 • porady diagnostyczne

 • konsultacje psychiatryczne – farmakoterapia w razie potrzeby

 • porady terapeutów uzależnień - motywacyjne

 • psychoterapię indywidualną


I etap leczenia (grupa wstępna 4 tygodnie, 3x w tygodniu x 2 godz., 1 raz w tygodniu sesje indywidualne/porady indywidualne)

 • motywowanie do leczenia

 • podstawową edukacją na temat uzależnienia/uzależnień i autodiagnoza

 • zapoznanie z zasadami pracy w grupie

 • radzenie sobie z głodem alkoholowym


II etap leczenia (4 m-ce, 3x w tygodniu x 2 godz., 1 raz w tygodniu sesje indywidualne/porady indywidualne)

 • nauka rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym
 • praca nad rozpoznawaniem własnego uzależnienia
 • pracy nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu
 • rozbrajanie (zatrzymanie) mechanizmów uzależnienia

Pacjent uczestniczy - w grupie pracującej nad uznaniem tożsamości alkoholika

 • w grupie poświęconej pracy nad destrukcją alkoholową

 • w grupie pracującej nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu

 • w grupie zadaniowej gdzie realizuje Osobisty Plan Terapii

Pod koniec II etapu lub na początku III pacjent uczestniczy w Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich.III etap leczenia (2 miesiące, 1 x w tyg. - terapia grupowa, 1 raz w tyg. lub raz na 2 tygodnie sesje indywidualne/porady indywidualne).

 • praca nad zapobieganiem nawrotom,

 • rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych nawrotu,

 • rozpoznawanie wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych nawrotu,

 • zdobywanie umiejętności ważnych dla trzeźwego życia.


IV etap leczenia (ok. 12 m-cy, 1x w tygodniu x 3 godz., 1 raz w tyg. lub raz na 2 tygodnie sesje indywidualne/porady indywidualne)

 • utrwalanie abstynencji,

 • budowanie nowego sposobu życia – bez alkoholu,

 • rozwój umiejętności ważnych dla trzeźwego życia,

 • zmiana mechanizmów uzależnienia (rozbrajanie),

 • utrwalenie umiejętności zapobiegania nawrotom,

 • budowanie poczucia sprawczości, wpływu na swoje życie.


Tematy pracy terapeutycznej:

1. Komunikacja interpersonalna, bliskie relacje.

2. Radzenie sobie ze złością.

3. Wyrażanie i przyjmowanie krytyki.

4. Wyrażanie uczuć pozytywnych.

5. Budowanie poczucia własnej wartości.

6. Rozwój duchowy.

7. Zapobieganie nawrotom.

8. Radzenie sobie z poczuciem winy.

9. Radzenie sobie z poczuciem wstydu.


Poszczególne tematy oraz problemy wnoszone przez członków grupy realizowane są z uwzględnieniem dynamiki grupowej.

Dla utrwalenia abstynencji i budowania nowego sposobu życia bez alkoholu staramy się stworzyć okazje do zdobywania pozytywnych doświadczeń emocjonalnych lepszego rozumienia siebie oraz wdrażania bardziej konstruktywnych wzorów zachowania i myślenia.


jjj kkkl nn