Brak wpisów do wyświetlenia
Zaproszamy do złożenia ofert w ramach zadania pn.:

Wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie utwardzenia terenu, w obrębie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach przy ul. Szpitalnej 10 A.

       

Gorlice, dnia 21.10.2019 r.

Centrum Terapii Uzależnień 38-300 GORLICE, ul. Szpitalna 10A

ZAPRASZA do złożenia ofert w ramach zadania pn.:

Wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie utwardzenia terenu, w obrębie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach przy ul. Szpitalnej 10 A.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres: ctu@ctu.gorlice.pl lub w formie pisemnej: Centrum Terapii Uzależnień, 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10A,

2) Cena określona w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.

2.   Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikami:

zał. nr 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST)    

zał. nr 2 Opracowanie Projektowe

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 06.12.2019 r.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: CENA – 100 % wagi

5. Zawartość oferty: warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu: formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 3

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: 

Zaproponowana cena powinna:
- zawierać wszystkie zobowiązania oraz być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje
- obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego
- może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen
- być obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

7. Wybór oferty:

− Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymagane przez niego kryterium określone w punkcie 4,
− o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi jedynie wybranego oferenta.

8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 12.00 w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres: ctu@ctu.gorlice.pl lub w formie pisemnej: Centrum Terapii Uzależnień, 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10A.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego - Centrum Terapii Uzależnień, 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10A.

Oferta złożona do Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana w przedmiotowym postępowaniu.

9. Osoby uprawnione do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
1) w zakresie formlano-prawnym zamówienia:
- Daniel Markowicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji tel. 18 354-87-93

- Tomasz Przybyłowicz – Główny Specjalista w Wydziale Rozowju i Inwestycji tel. 18 354-87-92    
2) w zakresie wymogów dotyczących urządzenia i użytkowania obiektu:    

- Grażyna Rychlicka-Schirmer – Dyrektor Centrum Terapii Uzależnień tel. 18 352-77-45      10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Załączniki:  

nr 1 – Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST)

nr 2 – Opracowanie projektowe (OP)  

nr 3 – Formularz ofertowy                                  

nr 4 - Projekt umowy

Załączniki do pobrania dostępne w linku poniżej:


https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1675483,zaproszenie-do-skladania-ofert-na-zadanie-pn-budowa-podjazdu-dla-osob-niepelnosprawnych-oraz-wykonan.html